დონაცია

საბანკო გადარიცხვის რეკვიზიტები

ლარის ანგარიში

სს “საქართველოს ბანკი”

საბანკო კოდი: BAGAGE22

მიმღები: ააიპ ქალთა ოთახების გაერთიანება

ანგარიშის ნომერი: GE24BG0000000525942526

ჩვენი დონორი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ინდივიდი, კერძო სექტორი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შემოწირულობა არ ახდენს გავლენას ორგანიზაციის საქმიანობის დამოუკიდებლობაზე, არ ეწინააღმდეგება ჩვენს პრინციპებს და არ უქმნის საფრთხეს რეპუტაციას.