სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობები

ადგილობრივი თვითმმართველობის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო სივრცე ,,ქალთა ოთახი“ ადგილობრივ მოსახლეობას (განსაკუთრებით გოგონებსა და ქალებს) სთავაზობს საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე თავისუფალ ღია სივრცეს სოციალურ-ეკონომიკური ატივობისთვის.

ქალთა ოთახის ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის

მოქალაქებს შეუძლიათ ქალთა ოთახის მენეჯერისგან მიიღონ ბიზნეს კონსულტაცია ბიზნეს იდეის შემუშავებასთან დაკავშირებით. მენეჯერი  მოისმენს მოქალაქის იდეას და ხედვას თუ როგორ წარმოუდგენია იდეის შემოსავლიან საქმიანობად ქცევა.  მიიღებს შებამის რეკომენდაციებსა იდეის საბოლოო ფორმირებისთვის.